ELECTROTÈCNIA

 

1. Corrent contínua

 • Llei de coulomb

 • Llei d’ohm

 • Llei de joule.

 • Llei de kirchhoff.

 • Associació d’elements.

 • Teorema de Millman.

 • Mètode de Nalles.

 • Teoria de Thevenin.

 • Potència màxima.

 

2. Electromagnetisme

 • Imant i electroimants.

 • Flux i inducció

 • Camp electromagnètic

 • Força electromagnètica

 • Inducció

 • Autoinducció

 • Permeabilitat relativa

 • Histèresis i pèrdues

 • Circuits magnètics

 

3. Components passius

 • Potenciòmetres

 • Resistències variables

 • Shunts

 • Bobines

 • Condensadors

 • Carrega de bobines

 • Càrrega de condensadors

 • Relés i bobines mòbils

 

4. Corrent alterna

 • Generació d’alterna

 • Representació

 • Complexes

 • Impedàncies

 • Lleis en alterna

 • Potència en alterna

 • Circuits bàsics

 • Ressonància sèrie

 • Ressonància paral·lel 

5. Monofàsica

 • Instal·lacions d’enllaç

 • Electrificació bàsica

 • Quadre de protecció

 • Diferencial i PIAs

 • Circuits simples

 • Càrregues monofàsiques

 • Càrregues en paral·lel

 • Correcció del f.d.p.

 • Càlcul de la secció

 

6. Trifàsica

 • Generació de trifàsica

 • Tensions trifàsiques

 • Càrregues en triangle

 • Càrregues en estrella

 • Potencia trifàsica

 • Càrrega en paral·lel

 • Correcció del f.d.p.

 • Càlcul de la secció

 • Carregues desequilibrades

 

7. Transformadors

 • El transformador ideal

 • El transformador real

 • Diagrames vectorials

 • Reducció al primari

 • Assarjat de vuit i tall

 • Potència i rendiment

 • Caiguda de tensió

 • Circuits equivalents

 • El transformador trifàsic

 

8. Màquines de c.a.

 • Camp giratori

 • Motors asíncrons trifàsics

 • L’estat del motor

 • Rotor en curtcircuit

 • Rotor bobinats

 • Potència i par motor

 • Arran de motors

 • Regulació de velocitat

 • Motor monofàsic

 

9. Màquines de c.c.

 • Màquines de c.c.

 • Força electromotriu

 • Excitació independent

 • Excitació sèrie

 • Excitació paral·lel

 • Excitació composta

 • Potencia i rendiment

 • Força i par motor

 • Regulació de velocitat

10. Seguretat i mesura

 • Màquines de c.c.

 • Força electromotriu

 • Excitació independent

 • Excitació sèrie

 • Excitació paral·lel

 • Excitació composta

 • Potència i rendiment

 • Força i par motor

 • Regulació de velocitat