Circuits magnètics

 

La fórmula que ens permet calcular la inducció magnètica creada per una bobina:

Només es compleix amb exactitud en un solenoide la longitud   L   sigui molt més gran que el seu radi.

Això es podria associar a un solenoide que s'allargués i curvase fins a fer coincidir els seus extrems (toroide o anell de Rowland).

 

En el cas d'un anell de Rowland, la longitud   L   seria la longitud mitjana del nucli del solenoide i la inducció seria la mateixa en qualsevol punt del solenoide.

També es pot considerar la mateixa inducció en qualsevol punt del nucli si la bobina és més curta que el mateix però s'aconsegueix tancar les línies de flux en un circuit tancat de longitud   L.

 

Tot això   s'aconsegueix construint els nuclis o circuits magnètics amb materials la permeabilitat magnètica   m   sigui molt més gran que la de l'aire, complint en tot moment per qualsevol material:

Amb aquests requisits podem considerar que la inducció d'un so lenoide, en el buit, serà:

Al terme N · I se l'anomena força magnetomotriu (Fm):

i es mesura en amperes-volta (Av).

Es defineix com intensitat de camp magnètic (H) al terme:

i es mesura en amperes-volta per metre (Av / m)

Després la inducció del solenoide també pren el valor:

El flux del solenoide ve definit per:

On es denomina reluctància al terme:

mesurat en amperes volta per weber (Av / Wb)

Els termes f , Fm i Rm són les variables fonamentals del circuit magnètics co:

Sent anàlegs als termes I, V i R de la llei d'Ohm.

En un circuit heterogeni sèrie (diferents seccions o materials amb una o més bobines):

Flux

...

Intensitat

Força magnetomotriu

...

Tensió

Reluctància

...

Resistència